مقاله تجزيه و تحليل روش هاي استفاده از ماهواره در تعيين ميزان تبخير و تعرق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۳ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۸۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل روش هاي استفاده از ماهواره در تعيين ميزان تبخير و تعرق
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبخير و تعرق
مقاله سنجش از دور
مقاله مديريت آب
مقاله مديريت كشاورزي
مقاله منابع آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مباشري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خاوريان حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين ميزان تبخير و تعرق در پهنه هاي وسيع و با فاصله زماني مناسب، ابزاري كارا در امر مديريت بهينه منابع آب، مديريت كشاورزي در تعيين كشت بهينه براي مناطق مختلف و مطالعات اقليم است. برآورد ميزان تبخير و تعرق (Evapo-Transpiration ET) با استفاده از لايسيمتر براي مناطق وسيع، بسيار پرهزينه و وقت گير است. از طرف ديگر، تعيين نظري (ET) با استفاده از روش هايي همچون همبستگي ادي (Eddy Correlation) و نسبت باون (Bowen Ratio) خطاهايي اجتناب ناپذير ناشي از به كارگيري پارامترهاي هواشناسي را به همراه دارد. اين محدوديت ها باعث توسعه استفاده از داده هاي سنجش از دور جهت برآورد ميزان تبخير و تعرق در نواحي وسيع و با قدرت تفكيك زماني مطلوبي شده است. تاكنون در ايران مطالعه جامعي در رابطه با استفاده از سنجش از دور براي برآورد (ET) انجام نشده و يا حداقل كارهاي احتمالي انجام شده، چاپ و منتشر نشده است. البته، درحد ارتباط تبخير و تعرق با NDVI يا نظاير آن مطالعاتي صورت گرفته كه اندازه گيري هاي همزمان ميداني را براي تاييد به همراه نداشته است. در اين پژوهش سعي شده است كه علاوه بر معرفي چندين روش جهت برآورد تبخير و تعرق با استفاده از تصاوير ماهواره اي، مشکلات اصلي الگوريتم هاي موجود براي استفاده در ايران را تبيين نموده و راهكارهاي رفع و يا كاهش آن ها را مورد بحث و بررسي قرار دهيم.