مقاله تجزيه و تحليل روند تغييرات زماني تبخير-تعرق پتانسيل گياه مرجع (مطالعه موردي: ايستگاه همدان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۲۶۰ تا ۲۸۶ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل روند تغييرات زماني تبخير-تعرق پتانسيل گياه مرجع (مطالعه موردي: ايستگاه همدان)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنمن-مانتيس
مقاله رگرسيون
مقاله روند
مقاله همدان
مقاله تبخير و تعرق
مقاله مان-کندال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دين پژوه يعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مطالعه، تجزيه و تحليل روند تغييرات زماني تبخير-تعرق گياه مرجع (ET0) در ايستگاه همدان (نوژه) است. براي اين منظور از اطلاعات اين ايستگاه در دوره آماري ۱۹۵۱ تا ۲۰۰۵ استفاده شد. ميزان ET0 با روش پنمن-مانتيس (PM) محاسبه شد. براي تجزيه و تحليل روند از دو روش شامل الف) برازش خط مستقيم برسري زماني و محاسبه شيب خط روند با روش حداقل مربعات و ب) آزمون من-کندال و محاسبه شيب خط روند با روش Sen’s estimator استفاده شد. براي تحليل حساسيت ET0 به پارامترهاي هواشناسي از روش رگرسيون چندگانه خطي گام به گام استفاده شد. نتايج نشان داد که کم ترين مقدار ET0 در ماه ژانويه و بيشترين آن (معادل ۷٫۲ ميلي متر بر روز) در ژوئيه اتفاق مي افتد. شيب خط روند در تمام ماه هاي سال (به جزء ژانويه و فوريه) مثبت بود. در شش ماهه گرم سال شيب خط روند از نظر آماري در سطح ۱ درصد معني دار بود. بيشترين مقدار شيب خط روند در ژوئيه مشاهده شد که در سطح يک درصد معني دار بود. نتايج تحليل حساسيت نشان داد که در ماه هاي گرم سال سرعت باد و درجه حرارت حداکثر هوا به ترتيب مهم ترين عوامل موثر بر ET0 بودند.