مقاله تجزيه و تحليل روند تغييرات فضاي سبز شهري: مطالعه موردي منطقه دو تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم محيطي از صفحه ۷۳ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل روند تغييرات فضاي سبز شهري: مطالعه موردي منطقه دو تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فضاي سبز شهري
مقاله اكولوژي
مقاله سيماي سرزمين
مقاله تفسير بصري
مقاله GIS
مقاله منطقه دو تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: كافي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: خان سفيد مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پهنه شهري بخشي تغيير يافته از محيط زيست طبيعي است كه به واسطه حضور گسترده ساختارهاي مصنوعي و نفوذناپذير، گياهان و حيوانات اهلي شده و جريان تغيير يافته مواد و انرژي به طور بارزي مشخص مي شود. افزايش جمعيت شهري و به تبع آن گسترش فيزيكي شهر موجب تغيير و تخريب فضاهاي سبز شده است. فضاهاي سبز، بازمانده طبيعت در محيط شهرها مي باشند و نقش كليدي درارتقا كيفيت محيط زيست و شكل گيري شهر پايدار ايفا مي كنند. بنابراين شناخت پويايي مكاني و زماني فضاهاي سبز به طور كمي، پيش نياز برنامه ريزي و مديريت پايدار فضاي سبز شهري مي باشد. در اين پژوهش اثرات شهرنشيني و توسعه شهري بر روي فضاهاي سبز منطقه دو تهران به صورت كمي در دو مقطع زماني سالهاي ۱۳۶۸ و سال ۱۳۸۱، با استفاده از تفسير بصري عكس هاي هوايي و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس تحليل هاي صورت گرفته، فضاهاي سبز طبيعي كاهش چشمگير يافته و فضاي سبز مصنوعي از افزايش مناسبي برخوردار بوده است. لازم به ذكر است عمده تغيير كاربري ها و كاهش سطوح مورد نظر، در نيمه شمالي منطقه رخ داده است. در ارتباط با نواحي نه گانه منطقه ۲، ناحيه ۸ بيشترين سطح كاهش و ناحيه ۶ كمترين سطح كاهش را نشان داد. دو راهبرد كلي از نتايج اين تحقيق حاصل شد: (۱ راهبرد حفاظت و حمايت از فضاهاي سبز و باز موجود كه از اولويت و تقدم بيشتري برخوردار است، (۲ راهبرد ايجاد فضاهاي سبز در نواحي جنوبي و بخش هايي از نواحي مركزي منطقه ۲ كه از كيفيت محيط زيستي پايين تري برخوردارند.