مقاله تجزيه و تحليل ريسک هاي فيزيکي سد بالارود خوزستان در مرحله ساختماني با استفاده از روش تصميم گيري چند شاخصه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۲۵ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل ريسک هاي فيزيکي سد بالارود خوزستان در مرحله ساختماني با استفاده از روش تصميم گيري چند شاخصه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزيه و تحليل ريسک محيط زيستي
مقاله مرحله ساختماني
مقاله روشهاي تصميم گيري چند شاخصه
مقاله روش بردا
مقاله روش کپ لند
مقاله روش TOPSIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوزي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: خياط زاده عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طبيب شوشتري مهرنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق که با هدف شناسايي و تجزيه و تحليل ريسک هاي حادث از عمليات ساختماني سد بالارود انجام شده پس از شناسايي فعاليت ها و محيط زيست محدوده مطالعاتي با توجه به شدت اثر، احتمال وقوع و پيامدهاي احتمالي مواجهه آن بر انسان، محيط زيست و تجهيزات، شناسايي و طبقه بندي ريسک ها در قالب روش دلفي به انجام رسيد. روشهاي علمي مورد استفاده در اين تحقيق، روش TOPSIS و فرايند تحليل سلسله مراتبي بوده که از جمله روشهاي تصميم گيري چند شاخصه هستند. ابتدا در قالب روش TOPSIS و به کمک نرم افزار EXCEL، کار اولويت بندي عوامل مولد ريسک به انجام رسيد. براي اولويت بندي ريسک ها بر اساس اهميت، از فرايند تحليل سلسله مراتبي و از طريق وارد کردن مقادير ترجيحات به نرم افزار Expert Choice اقدام شد. به روش TOPSIS عامل خاکبرداري و خاکريزي، انفجار، فعاليت تجهيزات و ماشين آلات به ترتيب با وزن هاي ۰٫۲۵۳، ۰٫۱۵۹،۰٫۱۱۴ ، به عنوان رتبه هاي اول تا سوم معرفي شد. همچنين در روش AHP، عامل خاکبرداري و خاکريزي با وزن نهايي ۰٫۲۷۷، اولويت اول و عوامل حفاري و انفجار نيز، با وزن هاي نهايي ۰٫۱۶۰ و ۰٫۱۱۱، اولويت هاي دوم و سوم را کسب کردند. در ادامه استراتژي هاي اولويت بندي عوامل، براي رفع تعارض بين نتايج دو روش TOPSIS و AHP، با استفاده از روشهاي ادغام (روش ميانگين رتبه ها، روش بردا و روش کپ لند) انجام شد و عوامل خاکبرداري و خاکريزي، انفجار، حفاري به ترتيب به عنوان مهم ترين ريسک هاي محيط زيستي سد بالارود، در فاز ساختماني معرفي شد.