مقاله تجزيه و تحليل ضرايب همبستگي بين عملکرد دانه و اجزاي آن در هيبريدهاي ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۳ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل ضرايب همبستگي بين عملکرد دانه و اجزاي آن در هيبريدهاي ذرت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيبريدهاي ذرت
مقاله عملکرد دانه
مقاله ضريب همبستگي
مقاله تجزيه عليت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسجي باهوش مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: عباس دخت حميد
جناب آقای / سرکار خانم: كافي قاسمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: جهان ديده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي ارتباط بين عملکرد دانه با اجزاي آن، تجزيه همبستگي ها و پي بردن به آثار مستقيم و غير مستقيم صفات مختلف بر عملکرد، آزمايشي در سال زراعي ۱۳۸۵ روي ۱۷ هيبريد ذرت دانه اي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۴ تکرار در مرکز تحقيقات کشاورزي شاهرود انجام شد. نتايج تجزيه واريانس صفات نشان داد که بين هيبريدها از نظر کليه صفات به غير از صفات قطر بلال، وزن خشک چوب بلال، وزن خشک دانه، تعداد دانه در بلال و عمق دانه اختلاف معني داري وجود داشت. بررسي ضرايب همبستگي فنوتيپي صفات مورد مطالعه نيز نشان داد که عملکرد دانه با کليه صفات به غير از قطر چوب بلال و ارتفاع محل بلال در سطح احتمال يک درصد همبستگي بسيار معني داري داشت. نتايج تجزيه عليت بين عملکرد دانه با ساير صفات مورد مطالعه نشان داد که تعداد دانه در بلال و وزن ۱۰۰ دانه اثر مستقيم مثبت و بالا و طول بلال اثر مستقيم مثبت و متوسطي بر عملکرد دانه داشتند، اما اثر مستقيم ارتفاع محل بلال بر عملکرد دانه منفي و ناچيز بود. به استثناي طول بلال که اثر غيرمستقيم مثبت و متوسطي از طريق تعداد دانه در بلال بر عملکرد دانه داشت، ساير صفات اثر غيرمستقيم قابل توجهي نداشتند. به اين ترتيب براي افزايش عملکرد دانه در هيبريدهاي ذرت دانه اي گزينش هاي غيرمستقيم از طريق افزايش تعداد دانه در بلال، وزن ۱۰۰ دانه و طول بلال توصيه مي شود.