مقاله تجزيه و تحليل عملکرد محوطه مانوري آپرين با استفاده از تکنيک شبيه سازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه ۳۸۹ تا ۴۱۰ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل عملکرد محوطه مانوري آپرين با استفاده از تکنيک شبيه سازي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايستگاه باري راه آهن
مقاله محوطه مانوري
مقاله تحليل عملکرد محوطه مانوري
مقاله شبيه سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يقيني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نيكو نريمان
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محوطه هاي مانوري، وظيفه قبول قطارهاي ورودي، تغيير آرايش و اعزام قطار به ايستگاه بعدي را بر عهده دارند. صرف زمان زياد در محوطه مانوري براي واگنها، به علت نبودن تعادل بين وروديها و منابع موجود در محوطه مانوري است. در اين مقاله براي اولين بار در ايران، يک مدل شبيه سازي براي يک محوطه مانوري مسطح ارايه شده است. وروديهاي اصلي مدل شامل تعداد خطوط ايستگاه، تعداد لکوموتيوهاي مانوري، توزيعهاي احتمالي نظير زمان ورود و تعداد واگنهاي هر قطار، انواع قطارهاي ورودي، زمان عمليات مانور، بازرسي و توقف مي شود. در مدل ارايه شده، با پيگيري حرکت واگنها، عمليات محوطه مانوري آپرين شامل فرآيندهاي قبول، تشکيل، تغيير آرايش، اعزام قطارها و گروه بندي واگنها به منظور تحليل عملکرد منابع موجود، شبيه سازي شده است. عملکرد محوطه مانوري آپرين در شرايط فعلي مورد ارزيابي قرار گرفته و سپس با تغيير تعداد لکوموتيوهاي مانوري و نرخ واگنهاي ورودي، شاخصهايي نظير مدت زمان حضور واگنها در محوطه و نرخ بهره برداري از لکوموتيوهاي مانوري محاسبه گرديده است. مدل ارايه شده مي تواند به عنوان ابزار قدرتمندي براي تحليل و تصميم گيري در خصوص افزايش امکانات و تجهيزات محوطه هاي مانوري مورد استفاده قرار گيرد.