مقاله تجزيه و تحليل همبستگي، رگرسيون و عليت عملکرد و اجزاي عملکرد دانه در ارقام کلزا (.Brassica napus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۴۱۱ تا ۴۱۹ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل همبستگي، رگرسيون و عليت عملکرد و اجزاي عملکرد دانه در ارقام کلزا (.Brassica napus L)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله تجزيه همبستگي
مقاله رگرسيون گام به گام
مقاله تجزيه عليت
مقاله انتخاب غيرمستقيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي ذبيح اله
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي روابط بين صفات مختلف با عملکرد دانه و تعيين بهترين شاخص هاي انتخاب غيرمستقيم در زمينه بهبود ژنتيکي عملکرد دانه در ارقام کلزا آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي بر روي ۱۷ رقم از گونه Brassica napus L.  و با سه تکرار صورت گرفت. نتايج حاصل از تجزيه ضرايب همبستگي براي عملکرد دانه نشان داد اين صفت داراي همبستگي مثبت و معني دار با صفات تعداد روز از کاشت تا ساقه دهي، تعداد روز از کاشت تا پايان گلدهي، ارتفاع بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، عملکرد بيولوژيک، شاخص برداشت، درصد روغن دانه و عملکرد روغن بود. تجزيه رگرسيون گام به گام صفت عملکرد دانه گياه به عنوان متغيير وابسته و ساير صفات به عنوان متغييرهاي مستقل حاکي از توجيه ۹۸٫۹ درصد از تغييرات اين صفت توسط صفات عملکرد بيولوژيک، شاخص برداشت، تعداد روز از کاشت تا شروع گلدهي و تعداد دانه در غلاف بود. نتايج تجزيه عليت بر روي کليه صفاتي که داراي همبستگي مثبت و معني دار با عملکرد دانه بودند حاکي از کارآیي بالاي صفات وزن هزار دانه، عملکرد بيولوژيک، شاخص برداشت، روز تا ساقه دهي و تعداد دانه در غلاف به عنوان معيارهاي انتخاب غيرمستقيم در بهبود ژنتيکي اين صفت در ارقام کلزا به خصوص در نسل هاي مقدماتي برنامه هاي اصلاحي بود.