مقاله تجزيه و تحليل يخبندان در استان لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۵- بهار و تابستان ۱۳۸۶ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۳۱ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل يخبندان در استان لرستان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يخبندان
مقاله لرستان
مقاله احتمال توزيع نرمال
مقاله دماي حداقل روزانه
مقاله تحليل آماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي زاده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ناصرزاده محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت شرايط وقوع آغاز و خاتمه يخبندان ها به دليل اهميت آنها در زمينه كشاورزي و حمل و نقل جهت كاهش خسارات ضروري است. از آنجايي كه استان لرستان جزء مناطق كوهستاني در منطقه زاگرس مي باشد، اين كوهستاني بودن در شدت وقوع يخبندان هاي آن اثرگذار بوده، لذا وقوع يخبندان به ويژه بروز آن در دوره سرد سال تاثيرات بسزايي در مسايل كشاورزي و حمل و نقل استان ايجاد مي كند. با توجه به موضوع مقاله كه هدف آن تجزيه و تحليل يخبندان ها در استان لرستان است، بنابراين شناخت شرايط وقوع يخبندان ها، تعيين دقيق شروع و خاتمه و نيزشدت و تداوم آنها ازجمله مسايلي است كه بايد مورد توجه واقع گردد، تا از وارد شدن خسارات شديد به كشاورزان و همچنين فراهم نكردن امكانات لازم در جهت تسريع رفت و آمدها و كاهش اتلاف انرژي در هنگام بروز يخبندان ها جلوگيري شود. بررسي فراواني وقوع يخبندان ها در منطقه مورد مطالعه روش رسيدن به هدف اين مقاله است. براي اين كار داده هاي حداقل روزانه دما در ۴ ايستگاه هواشناسي سينوپتيك خرم آباد، بروجرد، ناصرالدين و اليگودرز از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹، مورد بررسي قرار گرفتند. تاريخ وقوع يخبندان هاي زودرس پاييزه و ديررس بهاره در آستانه مورد نظر (صفر و كمتر از آن) استخراج و دوره بدون يخبندان و يخبندان آنها محاسبه گرديد. براي تعيين اولين و آخرين روز يخبندان، روزها بر طبق روش مرسوم، به روزهاي ژوليوسي تبديل و روي آنها تجزيه و تحليل آماري صورت گرفت. بر اساس روشهاي آماري معتبر ران تست و كليموگروف – اسميرونوف مشخص شد كه توزيع نرمال نسبت به بقيه توزيع ها با سريهاي موجود تناسب بيشتري دارد. لذا با به كارگيري اين توزيع، تاريخ وقوع يخبندان هاي زودرس پاييزه و ديررس بهاره با استفاده از دوره هاي برگشت مختلف تعيين و محاسبه شد و منحني آنها با استفاده از نرم افزار مطلب ترسيم شد. همچنين منحني طول فصل رشد و فصل يخبندان در سطوح احتمالي در كليه ايستگاه ها ترسيم شد.