مقاله تجزيه و تحليل پارامترهاي آکوستيکي صداي افراد طبيعي فارسي زبان شهر زاهدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۷۲ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل پارامترهاي آکوستيکي صداي افراد طبيعي فارسي زبان شهر زاهدان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صوت
مقاله آشفتگي فرکانس
مقاله آشفتگي دامنه نوسان
مقاله هارموني به نويز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ارزيابي آکوستيکي صدا جهت ثبت اطلاعات قبل و پس از درمان به منظور فهم بهتر پاتوفيزيولوژي توليد صدا و پيگيري ميزان پيشرفت و بهبودي بيمار به صورت معين استفاده مي شود. در جوامع مختلف به دلايل فوبي و فرهنگي ميزن پارامتري صوتي افراد با هم تفاوت دارد. هدف از انجام اين مطالعه بررسي پارامترهاي صوتي در افراد بزرگسال بود.
روش بررسي: اين پژوهش به صورت توصيفي – تحليلي بر روي ۹۰ نفر از افراد بزرگسال طبيعي فارسي زبان شهر زاهدان (۴۵ مرد و ۴۵ زن) انجام شد. از يک کامپيوتر که داراي نرم افزار Dr. Speech 4.0 (زير گروه Vocal Assessment  بود) جهت ثبت و آناليز نمونه هاي صوتي استفاده گرديد. آواسازي افراد در شرايط راحت صورت مي پذيرفت. داده هاي به دست آمده به کمک آزمون هاي آماري کروسکال واليس، t دانشجويي و من ويتني تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميزان فرکانس پايه زنان (۲۱۳±۲۵٫۴ Hz) به طور معني داري بيشتر از مردان (۱۲۱٫۳±۱۶٫۴ Hz) بوده (P<0.05). در نقطه مقابل ميزان حداکثر زمان آواسازي (MPT) در مردان (۲۸٫۰±۹٫۴ s) بيشتر از زنان (۲۲٫۶±۷٫۶s) مي باشد (P<0.05). تفاوت معني داري در ميزان نسبت صوتي (SPL) و آشفتگي فرکانس بين زنان و مردان وجود نداشت. غالب متغيير هاي صوتي به غير از آشفتگي دامنه نوسان و نسبت هارموني به نويز تفاوت معني داري در بين گروه هاي سني هر دو جنس نشان نداد.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين مطالعه عمده خصوصيات صوتي افراد به نظر مي رسد با افزايش سن تا ۵۰ سالگي ثابت مي باشند البته بايستي در استفاده از پارامترهاي آشفتگي دامنه نوسان و نسبت هارموني به نويز در مقايسه کيفيت صدا دقت نمود.