مقاله تجزيه و تحليل کيفيت سوالات آزمونهاي چندگزينه اي رشته کارشناسي ناپيوسته مدارک پزشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل کيفيت سوالات آزمونهاي چندگزينه اي رشته کارشناسي ناپيوسته مدارک پزشکي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدارک پزشکي
مقاله دانشجويان
مقاله ارزشيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني تشنيزي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: زارع شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: صولتي سيدمهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: روشهاي مختلفي براي ارزشيابي علمي دانشجويان وجود دارد. يکي از رايج ترين آنها طراحي سوالات چند گزينه اي مي باشد که چنانچه به درستي طراحي شوند روش مناسبي براي سنجش آموخته هاي دانشجويان مي باشد. با توجه به گسترش استفاده از آزمونهاي چندگزينه اي، اين مطالعه بمنظور بررسي کيفيت آزمونهاي چندگزينه اي رشته مدارک پزشکي دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان اجرا شده است.
روش کار: در يک مطالعه توصيفي تحليلي تمامي آزمونهاي سوالات چندگزينه اي  (MCQ)پايان ترم مربوط به دوره کارشناسي رشته تحصيلي رشته مدراک پزشکي دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان شامل کاربرد رايانه، زبان انگليسي، سيستمهاي رايج طبقه بندي، اصطلاحات پزشکي ۳، روش تحقيق و شاخص ها و تحليل داده هاي بهداشتي انتخاب شدند. سپس شاخص دشواري و تميز سوالات با استفاده از نرم افزارهاي Excel2007 و SPSS16 و با کمک روشهاي آمار توصيفي و آزمونهاي آناليز واريانس و آناليز رگرسيون تجزيه و تحليل شدند.
نتايج: نتايج نشان داد از ۱۲۸ سوال، ۱۰۵ سوال (%۵۷٫۷) داراي ضريب دشواري مناسب که کمترين آن مربوط به روش تحقيق با ۰٫۵۹ و بيشترين آن مربوط به اصطلاحات پزشکي ۳ با ۰٫۷۸ است. قدرت تميز ۱۳۳ سوال (%۷۳٫۱) در حد ضعيف تا خيلي ضعيف بطوري که زبان انگليسي (-۰٫۰۵) و سيستم هاي رايج طبقه بندي (-۰٫۰۳) ضعيف ترين قدرت تميز و روش تحقيق (۰٫۲۳) و کاربرد رايانه (۰٫۱۸) بالاترين قدرت تميز را داشتند. نتايج آزمون آماري نشان داد ميزان سختي و قدرت تمايز در همه دروس با هم تفاوت معني داري دارند (P<0.05). همچنين بين ضريب دشواري و تميز سوالات رابطه اي مشاهده نشد.
نتيجه گيري: هر چند ضريب دشواري براي تمامي آزمونهاي از ميزان قابل قبول و مناسب برخوردار بود ولي نتايج شاخص تميز نشان داد تقريبا براي تمام سوالات آزمونها، کيفيت در حد ضعيف تا خيلي ضعيف مي باشد. بنابراين بهتر است اين سوالات از بانک سوالات حذف شوند يا بطور اساسي مورد تجديد نظر قرار گيرند.