مقاله تجزيه و تحليل SWOT کارکردهاي دانشگاههاي ايران در عصر تكنولوژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۵۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل SWOT کارکردهاي دانشگاههاي ايران در عصر تكنولوژي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي راهبردي
مقاله تجزيه و تحليل تواناييها
مقاله ضعف ها
مقاله فرصت ها و تهديدها (SWOT)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي ده قطب الديني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مطهري نژاد حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش تعيين تواناييها، ضعف ها، فرصت ها، تهديدها و راهبردهاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد انار با استفاده از الگوي تجزيه و تحليل SWOT بوده است. بدين منظور از فرايند ارزيابي دروني و روش تحقيق پيمايشي استفاده شد. اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه و بررسي ميداني از ۲۱۹ نفر از مديران ارشد دانشگاه، اعضاي هيات علمي، دانشجويان، کارکنان و مسوولان سياسي شهر و با استفاده از روشهاي سرشماري کامل و نمونه گيري طبقه اي تصادفي جمع آوري گرديد. نتايج تجزيه و تحليل ماتريس عوامل داخلي ۲٫۰۵ نشان داد دانشگاه در ابعاد آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، عمراني، اداري و دانشجويي خود با ضعف هاي متعددي روبه رو است. تجزيه و تحليل ماتريس عوامل خارجي ۳٫۰۹ نيز نشان داد كه مهمترين فرصتهاي پيش روي دانشگاه در ابعاد فناورانه، اجتماعي، فرهنگي و روي آوردن به دوره هاي تحصيلات تکميلي و دوره هاي آموزش مجازي و مهمترين تهديدهاي پيشروي دانشگاه در بعد اقتصادي و توسعه مراکز آموزش عالي ديگر در منطقه است. بر اساس تجزيه و تحليل موقعيت سازمان نيز ۹ راهبرد براي رويارويي با ضعف ها و تهديدها و تقويت تواناييها و فرصت ها تدوين گرديد.