مقاله تجزيه و سولفورزدايي زيستي نفت خام توسط باسيلوس ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۵ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: تجزيه و سولفورزدايي زيستي نفت خام توسط باسيلوس ها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفت خام
مقاله باسيلوس
مقاله تخريب زيستي
مقاله بيوسورفکتانت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان سپهي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: دژبان گلپاشا ايثار
جناب آقای / سرکار خانم: امامي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ناخدا ارژنگ محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه استفاده از ميکروارگانيسم ها براي حذف آلاينده هاي نفتي از محيط زيست بسيار مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. زيرا روش هاي يا از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نمي باشد يا باعث به وجود آمدن ترکيبات سمي ديگري در محيط مي شوند. هدف از اين پژوهش، ارزيابي و تاييد حذف زيستي نفت خام به وسيله باسيلوس ها مي باشد.
مواد و روش ها: در اين پژوهش پانزده گونه باسيلوس تجزيه کننده نفت خام از مناطق آلوده به نفت جدا شد و شرايط بهينه رشدشان در محيط پايه نمکي واجد ۱ تا ۳% نفت خام مورد ارزيابي گرديد. سپس با ارزيابي کشش سطحي و ميزان کربن کل، نيتروژن و هيدروژن موجود در نفت خام در قبل و پس از تيمار با باکتري با روش ASTM D5291 اندازه گيري شد. همچنين سولفورزدايي زيستي با روش IP 242 مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: از گونه هاي مورد بررسي دو گونه که بهترين رشد در محيط پايه نمکي واجد نت داشتند، انتخاب گرديدند. اما بيشترين افزايش در چگالي نوري و شمارش سلول هاي زنده و کاهش pH ميط کشت در روز پنجم از دوره آزمايش براي باسيلوس هاي S6 بدست آمد. زمان تجديد نسل بر روي محيط نمکي حاوي ۱% نفت خام براي باسيلوس S6 و S35 به ترتيب ۱۸ و ۲۵ ساعت محاسبه شد. باسيلوس ها قادر به کاهش کشش سطحي محيط به ترتيب از ۶۲ (mN/m) به ۳۱ و ۳۸ بودند که بيانگر آن است که اين گونه ها قادر به توليد ميزان قابل توجهي بيوسورفکتانت هستند. نتايج نشان داد که ميزان کلي کربن از ۸۵ (درصد جرمي) به ۴۱ و ۴۸ (درصد جرمي) به ترتيب براي باسيلوس S6 و S35 کاهش يافته است. همچنين مشخص شد که پس از گذشت يک ماه ۴۲ درصد و ۸۰ درصد از ميزان کلي سولفور موجود در نفت به ترتيب توسط باسيلوس S6 و S35 حذف شده و مورد استفاده قرار گرفته است.
نتيجه گيري: آناليزهاي آماري بر روي هيدروکربن هاي موجود در نفت دخام با استفاده از گاز کروماتوگرافي (C13-C30) نشان دهنده اثر تخريب زيستي باسيلوس ها بر روي هيدروکربن هاي نفتي و توانايي آن ها در استفاده از نفت به عنوان تنها منبع کربن و انرژي مي باشد.