مقاله تجزيه پايداري عملكرد دانه ژنوتيپ هاي جولخت (.Hordeum vulgare L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: تجزيه پايداري عملكرد دانه ژنوتيپ هاي جولخت (.Hordeum vulgare L)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر متقابل
مقاله پايداري
مقاله ژنوتيپ
مقاله جولخت
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: بي همتا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سلوكي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: وهابي سدهي عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود اثر متقابل ژنوتيپ × محيط ايجاب مي كند كه عملكرد ژنوتيپ ها در دامنه وسيعي از شرايط محيطي مورد ارزيابي قرار گيرند تا اطلاعات حاصل بتواند كارايي مربوط به گزينش و معرفي آنها را افزايش دهد. به منظور بررسي پايداري و تشخيص ارقام پر محصول و سازگار، عملكرد دانة بيست ژنوتيپ جولخت در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار در شش منطقه (كرج، اصفهان، نيشابور، يزد، بيرجند و زرقان) به مدت دو سال (۸۳-۱۳۸۱) مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس هاي ساده و مركب حاكي از وجود تفاوت هاي معني دار بين عملكرد دانه در ژنوتيپ ها بود. به منظور بررسي دقيق تر اثرمتقابل و تعيين ژنوتيپ هاي پايدار تجزيه پايداري با استفاده از روش هاي واريانس محيطي، ضريب تغييرات محيطي، روش رگرسيوني ابرهارت – راسل، روش رگرسيوني فينلي – ويلكينسون، روش رگرسيوني پركينز – جينكز، اكووالانس ريك، واريانس پايداري شوكلا، روشهاي غير پارامتري ميانگين و انحراف معيار رتبه و روش نسبت شاخص عملكرد انجام شد. نتايج بدست آمده از اين روش ها تقريبا مشابه بودند. بر اساس اكثر روش ها ژنوتيپ هاي آي سي ان ۳۲۸-۹۳ و آللي /۴/ مولا ۲ به عنوان ارقام پايدار شناخته شدند. ژنوتيپ گلوريا هم مخصوص مناطق نامساعد ضعيف تشخيص داده شد.