مقاله تجزيه ژنتيكي مقاومت برنج به بلاست برگ با استفاده از طرح داي آلل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: تجزيه ژنتيكي مقاومت برنج به بلاست برگ با استفاده از طرح داي آلل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله بلاست
مقاله داي آلل
مقاله ژن
مقاله مقاومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي زليخا
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مومني علي
جناب آقای / سرکار خانم: موسي نژاد صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تجزيه ژنتيكي مقاومت برنج به بلاست برگ، تعداد پنج رقم برنج والدي شامل خزر، هاشمي، كادوس، فوجي و رشتي بصورت طرح داي آلل ناقص با يكديگر تلاقي داده شدند. نتاج و والدين در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در گلخانه كشت گرديدند و صفات تعداد لكه هاي بلاست روي برگ، اندازه لكه هاي اسپورزا و درصد آلودگي سطح برگ در مقابل جدايه هاي IA-66، IA-177، IA-181، IA-79 و IA-38 با استفاده از روش استاندارد بين المللي ارزيابي بيماري بلاست برنج (S.E.S.) مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد كه در سطح احتمال ۱% و ۵% تفاوت معني دار بين ژنوتيپ ها وجود دارد. معني دار بودن تركيب پذيري عمومي و خصوصي همچنين نسبت بين تركيب پذيري عمومي و خصوصي حاكي از تاثير همزمان اثرات افزايشي و غير افزايشي با سهم بيشتر اثرات افزايشي ژن ها مي باشد. وراثت پذيري خصوصي و عمومي براي تمام صفات در حد بالايي بدست آمد. با توجه به نتايج فوق، مي توان از ارقام خزر، فوجي و كادوس كه از ارقام مقاوم بوده و داراي تركيب پذيري عمومي منفي و معني دار مي باشند، براي افزايش مقاومت به بيماري بلاست در نتاج استفاده نمود.