مقاله تجزيه ژنتيکي تحمل به خشکي در لوبيا سفيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۴۶۹ تا ۴۸۴ منتشر شده است.
نام: تجزيه ژنتيکي تحمل به خشکي در لوبيا سفيد
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوبيا سفيد
مقاله خشکي
مقاله ترکيب پذيري عمومي
مقاله ترکيب پذيري خصوصي
مقاله اثر ژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: بي همتا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دري حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه نحوه کنترل ژنتيکي، تعيين ترکيب پذيري عمومي(GCA)  و خصوصي(SCA)  عملکرد و اجزاي عملکرد ژنوتيپ هاي لوبيا سفيد با استفاده از تجزيه دي آلل، مدل ۲ روش ۲ گريفينگ، ده هيبريد به همراه والدين (جمعا ۱۵ تيمار) در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار و در دو شرايط آبياري مطلوب و تنش خشکي در ايستگاه ملي تحقيقات لوبيا در خمين در سال ۱۳۸۴ مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس در هر دو شرايط نشان داد که بين ژنوتيپ ها در اکثر صفات تفاوت معني دار وجود دارد. بر اساس تجزيه اثر ژنوتيپ به اثرهاي GCA و SCA  در شرايط آبياري مطلوب، هر دو واريانس GCA و SCA براي صفات تعداد غلاف در بوته، دانه در بوته و عملکرد معني دار بودند و براي تعداد دانه در غلاف فقط GCA معني دار بود که نشان مي داد در شرايط آبياري مطلوب واريانس افزايشي و غالبيت هر دو در مورد اين صفات اهميت دارند. در شرايط تنش خشکي GCA و SCA براي تعداد غلاف در بوته و عملکرد معني دار بود. در شرايط آبياري مطلوب والد KS41107 و در شرايط تنش خشکي والد دهقان داراي بيشترين ترکيب پذيري عمومي مثبت براي عملکرد و اجزاي آن بودند، بنابراين مي توان از اين والدين در برنامه هاي به نژادي بهره گرفت. بررسي پارامترهاي ژنتيکي نشان داد که براي صفات تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته و عملکرد در شرايط آبياري مطلوب اثر غالبيت در کنترل اين صفات اهميت بيشتري نسبت به اثر افزايشي دارد. ميانگين درجه غالبيت براي کليه صفات به جز وزن صددانه در شرايط تنش خشکي بيشتر از يک برآورد شد که بيانگر وجود حالت فوق غالبيت براي اين صفات است.