مقاله تجزيه ژنتيکي دوره کمون در تنش ناشي از بيماري زنگ زرد گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي به زراعي(تنش هاي محيطي در علوم گياهي) از صفحه ۸۳ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: تجزيه ژنتيکي دوره کمون در تنش ناشي از بيماري زنگ زرد گندم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله زنگ زرد
مقاله دوره کمون
مقاله نحوه توارث

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زهراوي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بي همتا محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دوره کمون يکي از اجزاي مهم مقاومت گندم در برابر بيماري زنگ زرد مي باشد. براي پي بردن به نحوه توارث دوره کمون، رقم مقاوم به زنگ زرد Elitelep با رقم حساس Bolani تلاقي داده شد و نسل هاي F1، F2، BC1 و BC2 تهيه شد. والدين و نتاج در مرحله گياهچه اي توسط نژاد ۶E130A+ زنگ زرد در گلخانه تلقيح شدند. زمان ظهور اولين جوش به عنوان دوره کمون يادداشت برداري شد. تجزيه ميانگين نسل ها بر اساس روش آزمون مقياس مشترک متر و جينکز انجام گرفت. مقدار درجه غالبيت کوچک تر از يک بود که نشان دهنده کنترل ژنتيکي غالبيت نسبي مي باشد. اثرات متقابل افزايشي ´ افزايشي، افزايشي ´ غالبيت و غالبيت ´ غالبيت معني دار بود. مقدار متوسط وراثت پذيري عمومي (%۸۵) و خصوصي (%۸۱) بالا بود که به ترتيب نشان دهنده تاثير پذيري پايين اين صفت از محيط و نقش اثر افزايشي در کنترل ژنتيکي دوره کمون مي باشد. تعداد ۲ ژن به عنوان حداقل تعداد فاکتورهاي موثر در کنترل دوره کمون برآورد شد.