سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منصور فربد – دانشگاه شهید چمران اهواز –گروه فیزیک
مرضیه خادمالرسول – دانشگاه شهید چمران اهواز –گروه فیزیک
مرتضی زرگرشوشتری – m-zargar@scu.ac.ir

چکیده:

در تحقیق حاضر از نانوذرات دیاکسیدتیتانیم تجاری (با اندازهی متوسط ۶۰-۷۰ نانومتر) به عنوان فوتوکاتالیست، جهت تجزیه رنگها استفاده گردید. محلول رنگهای قرمز کنگو، قرمز بنگال، سبز بروموکرزول، با حل پودر آنها در آب یون زدایی شده ، تهیه شده و توسط فر آیند فوتوکاتالیستی و با استفاده از یک فوتورآکتور تجزیه گردیدند . مشخصهیابی نانوذرات تجاری دی اکسید تیتانیم از طریق مطالعات SEM XRD صورت پذیرفته است. مشاهدهی مستقیم تغییر رنگ و همچنین طیف جذبی رنگها که با استفاده از دس تگاه اسپکتروسکوپی جذب UV-Vis تهیه شدند، جهت بررسی میزان تجزیه رنگها، مورد استفاده واقع گردیدند.