سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

طیبه بساکی – دستیار علمی دانشگاه پیام نور فرمهین
فرحناز ایمانی خواه – دانش آموخته دانشگاه زنجان

چکیده:

ارتباط بین صفت مهم اقتصادی و نشانگرهای مولکولی با استفاده از ۵۶ صفت مورفولوژیک کمی و کیفی و ۱۷۱ نشانگر مولکولی حاصل از ۱۰ جفت آغازگر AFLP روی ۱۲۸ ژنوتیپ Rosa persica مطالعه شد. با استفاده از روش رگرسیون چندگانه (گام به گام) ارتباط بین هر کدام از ۵۶ صفت مورفولوژیکو ۱۷۱ نشانگر چند شکل مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت ۳۴ نشانگر AFLP رابطه معنی داری با حداقل یکی از ۵۶ صفت مورد مطالعه داشتند، که می توان از آنها در برنامه های اصطلاحی وابسته به نشانگر بهره گرفت.