سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مژگان باهوش – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی گیلان
بابک ربیعی – استادیار اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
حمید عباس دخت – استادیار زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

به منظور بررسی تنوع و روابط موجود بین صفات مرفولوژیک با عملکرد و اجزای آن، ۱۷ هیبرید ذرت د انهای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال ۱۳۸۵ در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود ارزیابی گردیدند . نتایج تجزیه واریانس ساده صفات نشان داد که بین هیبریدها در مورد تمامی صفات به جز صفات قطر بلال، وزن خشک چوب بلال، تعداد دانه در بلال، عمق دانه اختلاف معنیداری در سطح احتمال ۱ و ۵ درصد وجود داشت. بررسی ضرایب همبستگی فنوتیپی صفات مورد مطالعه نشان داد که عملکرد دانه با همه صفات به غیر از وزن خشک چوب بلال و ارتفاع محل بلال همبستگی معنی داری داشت . نتایج حاصل از تجزیه به عامل ها بر اساس استخراج ر یشه های مشخصه از طریق تجزیه به مولفه های اصلی بیانگر کفایت پنج عامل مستقل از هم برای ۱۶ صفت اندازه گیری شده بود که جمعا ۸۹/۱۷ درصد از تنوع کل داده ها را توجیه کردند . عامل ها با توجه به مهم ترین صفاتی که در بر گرفتند به ترتیب تحت عنوان عامل خصوصیات ظاهری بوته و بلال، عامل مرتبط با عملکرد، عامل تیپ و اندازه بلال، عامل تیپ و اندازه بلال و عامل عملکرد اقتصادی نام گرفتند. عامل اول و عامل دوم در مجموع ۵۱/۸ درصد از تغییرات داده ها را توجیه نمودند.