سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا جائزی توش آبادی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال،
محمد مهدی مجیدی – دانشکده کشاورزوی دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالمجید رائی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
فرشید حسنی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده:

بررسی و درک روابط داخلی صفات و تعیین عامل ها ی توجیه کننده خصوصیات مورد برسی پیشبرد هر پرو ژه اصلاحی امری اجتناب ناپذیر است به منظور شناخت این عواملی پنهانی و کاهش حجم داده های حاصل از صفات زراعی و مورفولو ژیک، ۱ سفت شامل روز تا خوشه دهی، روز تا رسیدگی ، ارتفاع در مرحله رسیدگی ، علمکرد دانه ، شاخص برداشت ، تعداد خوشه در متر مربع ر تعداد سنبلچه در خوشه ، تعداد دانه در خوشه ، وزن هزار دانه و میزان آب نسبی برگ در ۲۰ ژنوتیپ یولاف (Avena Sativa L. ) تحت دو تیمار آبایری ازمبنای ۳+۷۰ و ۳+۱۳۰ میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج حا صل از تجزیه از تجزیه به عامل ها ی با توجه به منطقی بودن عامل ها و ریشه های مشخصه بزرگتر از یک، ۳ عامل اصلی و مستقل را ارائه نمود.در شرایط تنش رطوبتی سه عامل اصلی و مستقل جمعًا ۷۸/۶ در صد از کل تنع موجود را تبین نمدند که سهم عامل ها به ترتیب عامل ها به تریبت برابر با ۳۶/۵، ۲۱/۳ و ۲۰/۸ در صد می باشد و به عنوان عامل ها ی ۱‐- عملکرد ۲‐- فنولو ژیک و ۳ – مخزن ناگذاری شدند در محیط تحت تنش رطوبتی نیز ۳ عامل ، مجموعًا ۷۸/۹ در صد کل داد ه ها را توجیه کردند. این عوامل عبارتند از : ۱ – مزخن ۲ – عمل کرد ۳ – فنولوژیک، که سهم هر کدام به ترتیب برابر ۳۶/۴، ۲۶/۲ و ۱۶/۳ در صد می شود نتایج نشان می دهد که انتخاب براسا عمل کرد دانه ، شاخص برداشت و میزان آب نسبی برگ بیشتر و طول دوره زایشی طولانی می توان د درانتخاب ارقام در شرایط مطلوب آبی مقدی باشد در حالیکه تعداد شنبلچه و تعداد دانه در خوشه بیشتر به همراه عمل کرد بالتر می توانند به عنوان شاخص های مفیدی در شرایط تنش رطوبتی استفاده شوند.