سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی ابطالی – صندوق بیمه محصولات کشاورزی مازندران
ولی اله رامئه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
فرخ درویش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
یحیی ابطالی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

در این تحقیق تعداد ۲۵ لاین و رقم کلزای بهاره در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به منظور تعیین همبستگی صفات و تجزیه به عامل ها برای اجزای عملکرد، عملکرد د انه و روغن در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ در ایستگاه تحقیقات زراعی بایع کلا (از ایستگاه های مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ) کشت و مورد ارزیابی قرار گرفتند . نتایج تجزیه واریانس نشان دهنده تفاوت معنی دار ژنوتیپ های مورد مطالعه از لحاظ خصوصیات موردمطالعه بود. در بین خصوصیات مورد بررسی صفات ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف دارای همبستگی مثبت و معن ی داری با عملکرد دانه بودند . لذا هر گونه تغییرات در صفات مزبور تاثیر عمده ای را بر عملکرد دانه خواهد گذاشت . تجزیه به عامل ها نشان داد که صفات تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته و روز تا خاتمه گلدهی به ترتیب با بار های عامل ۰/۹۲، ۰/۹۴ و ۰/۶۶ در عامل اول بیشترین نقش را در توجیه این عامل داشته و به عنوان عامل مرفوفنولوژیکی نام گذاری گردید . در بین اجز ای عملکرد نیز تعداد غلاف در بوته با بار عاملی ۰/۷۴ یشترین نقش را در توجیه عملکرد دانه درعامل دوم داشت.