سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سید قوام میرستاری – دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

چکیده:

توکسافن یکی از حشره کش های آلی کلردار است که به رغم ممنوعیت مصرف در سالهای اخیر مصرف گسترده آن در دهه های گذشته موجب آلودگی کلیه اجزای بیوسفر از جمله آب های سطحی، آب های زیرزمینی، رسوبات دریاچه ها و خاک گردیده است. توکسافن به دلیل دارا بودن اثراسمی گوناگون و نیز به دلیل پایداری زیاد در محیط، تجمع زیستی و تغلیظ در زنجیره غذا به عنوان یکی از آلاینده های مهم محیط زیست شناخته شده است.این مطالعه در دو بخش در لوله های آزمایش انجام شد. بخش ۱، در این بخش پس از انتقال مواد رسوبی مورد آزمایش که حاوی ۰/۹ppm باقیمانده توکسافن بود به داخل لوله های آزمایش لوله ها به سه گروه شامل ۱) نمونه هائی که با پودر یونجه تقویت شدند ۲) نمونه هائی که با نوترینت براس تقویت شدند و ۳) نمونه های بدون تقویت شدن، تقسیم شدند. سپس محتویات هر لوله با افزایش آب مقطر استریل به صورت غرقاب در آمدند. یک سری از نمونه های هر گروه استریل شدند. بخش II، این بخش دقیقاً مانند بخش I بود با این تفاوت که به نمونه ها مقدار ۱۰pmm توکسافن اضافه گردید . در نمونه های استریل شده، صرفنظر از منبع انرژی و میزان توکسافن، هیچگونه نشانه ای دال بر تجزیه توکسافن مشاهده نشد. در حالیکه در کلیه نمونه های استریل نشده توکسافن تجزیه گردید و ترتیب کلی سرعت تجزیه در نمونه ها بدین صورت بود، رسوبات تقویت شده با پودر یونجه> رسوبات تقویت شده با نوترینت براس> رسوبات تقویت نشده.نتایج بدست آمده نشان می دهد که توکسافن در رسوبات آب های شیرین از طریق روند بیولوژیک تجزیه می گردد و منبع انرژی برای میکروارگانیسم ها موجب تسریع در روند تجزیه می گردد.