سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هما صفایی – عضو هیات علمی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر فارس
لادن جوکار – عضو هیات علمی بخش آمار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

در این تحقیق به منظور بررسی تنوع ژنتیکی در بین ۲۹ نمونه لوبیا قرمز جمع آوری شده در استان فارس، آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با دو تکرار انجام شد . ماتریس همبستگی ژنوتیپی و فنوتیپی صفات مورد بررسی تشکیل گردید. با توجه به جدول همبستگی ژنوتیپی و فنوتیپی، تعداد دانه در غلاف و تعداد غلاف همبستگی ژنوتیپی مثبت و معنی داری با عملکرد نشان دادند (به ترتیب **۰/۸۴۹ و **۰/۸۶۸) ولی تعداد شاخه همبستگی ژنوتیپی منفی با عملکرد نشان داد (*۰/۳۶۹-) . به طور کلی ژنوتیپ های ۴، ۶، ۲۵ و ۲۲ براساس میزان عملکرد به عنوان بهترین ژنوتیپ ها انتخاب شدند. در نهایت با به کارگیری تجزیه به مولفه های اصلی و تجزیه خوشه ای، نتایج حاکی از قرار گرفتن این ژنوتیپ ها در گروهی با بیش از ۶۰ % شباهت بود.