سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسینعلی قرائی – دانشور گروه کشاورزی و صنایع غذایی پژوهشکده تحقیقات توسعه فناوری فارس،

چکیده:

استفاده از مواد آلی در کشاورزی ، صـنعت و زنـدگی شـهری و توزیـع جهانی این مواد خطرناک باعث افزایش آلودگی محـیط زیسـت شـده است . در سال ۱۹۷۷ بیش از ۴ میلیون ترکیب آلی شیمیایی در جهـان ثبت شده که از آن میان ۶۳۰۰۰ تر کیب به طور گسترده استفاده شده است . (۲) بعضی از این ترکیبات مثل ترکیبات کلره دارای نیمـه عمـر طولانی هستند .(۱) این ترکیبات در خاک ، آب ، شیر ، خون و اجـزاء گیاهی باقی می مانند (۳) روغن ترانسفورمر برای جدا کردن کویـل در ترانس ها استفاده شده که تبادلات برقی و حرارتی را ایزوله می کند و دارای چنــدین نــوع مــی باشــد ، کــه یکــی از انــواع ســنتزی آنآروماتیک های کلره می باشد . مثل بای فنیل کلـره (PCB) که دارایاثرات زیست محیطی بسیار زیادی است .