سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد طواحنی – دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
علی اشرف جعفری – دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
ابراهیم رحمانی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده:

به منظور بررسی روابط بین عملکرد علوفه خشک و اجزای عملکرد از طریق تجزیه رگرسیون و علیت، ۱۵ ژنوتیپ علف بره قرمز (Festuca rubra) در شرایط آبی به صورت کشت متراکم در کرت هایی به ابعاد ۲ × ۱ متر در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد مورد مطالعه قرار گرفتند . عملکرد علوفه و صفات تاریخ ظهور خوشه، گرده افشانی، ارتفاع بوته، تعداد ساقه و نسبت برگ به ساقه انداز ه گیری شدند. نتایج نشان داد که عملکرد علوفه با تعداد ساقه و قدرت رویش همبستگی مثبت و با نسبت برگ به ساقه همبستگی منفی و معنی دار دارد (۰/۰۵>P). همبستگی تعداد ساقه با صفات تاریخ ظهور خوشه و گرده افشانی و قدرت رویش مثبت و با نسبت برگ به ساقه منفی معنی دار بود (۰/۰۵>P). نتایج تجزیه رگرسیونی نشان داد که صفات قدرت رویش، تاریخ ظهور خوشه و تعداد ساقه بیشترین تاثیر را بر عملکرد علوفه دارند و ۸۵ درصد از تغییرات آن را توجیه می کنند . بر اساس نتایج تجزیه علیت قدرت رویش و تعداد ساقه در جهت مث بت و تاریخ ظهور خوشه تاثیر منفی را روی عملکرد علوفه دارند. قدرت رویش به طور غیرمستقیم با افزایش تعداد ساقه در افزایش عملکرد موثر بود . زودرسی بطور غیرمستقم موجب افزایش قدرت رویش و تعداد ساقه گردید . تعداد ساقه به طور غیر مستقیم از طریق زودرسی موجب افزایش عملکرد علوفه شد. بنابراین، می توان از این سه صفت بعنوان شاخ ص های مهم در گزینش ارقام علوفه ای علف بره قرمز استفاده کرد.