سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرشید طلعت – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
ایرج برنوسی – عضو هیات علمی، دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی
نادر قدیریان – کارشناس ارشد اصلاح نباتات، مدیریت کشاورزی شهرستان ابرقو

چکیده:

شش واریته آپلند پنبه به نام های ورامین (Varamin)، موتانت زودرس ،۸۱۸-۱۳۲ (Mutagenese)ا ، B-557 ،Bul-539 و Chirpan-539 در سال ۱۳۸۲ در مرکز تحقیقات پنبه- معاونت ورامین- کشت گردید. ۶ والد و ۱۵ هیبرید به دست آمده در سال ۱۳۸۲ ، در سال زراعی ۱۳۸۳ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار کشت شد و ۱۷ صفت مورد ارزیابی قرار گرفت . در تجزیه رگرسیون گام به گام که زودرسی به عنوان متغیر وابسته و بقیه صفات بهعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند . صفات شاخص نرخ تولید، شاخص متوسط بلوغ و ارتفاع گیاه مجموعا ۷۵ درصد از تغییرات زودرسی را توجیه کردند . نتایج تجزیه علیت نشان داد که اثرات مستقیم و منفی صفت شاخص نرخ تولید (**p=-0/668 ) بر شکل گیری همبستگی با زودرسی (۰/۸۰۹) تعیین کننده بوده و اثرات غیر مستقیم آن از طریق عوامل دیگر مانند شاخص متوسط بلوغ و ارتفاع گیاه ناچیز می باشد . اثرات مستقیم شاخص متوسط بلوغ در همبستگی این عامل با زودرسی (۰/۴۵۵) نیز نسبتا قابل توجه است (**p=0/2462 ). برآورد شاخص انتخاب نشانگر آن است که والد ۱ ا (Bul-539) و هیبریدهای ۳ × ۱، ۴ ×۱، ۵ × ۳ و ۶ × ۱ از نظر زودرسی دارای برتری نسبت به سایر هیبریدها می باشند. تغییرات عملکرد ژنوتیپ ها حدوداً به میزان ۹۵% ازتغییرات زودرسی ژنوتیپ ها پیروی می نماید (r^2=0/946) .