سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمدرضا گل پرور – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محمدرضا قنادها – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
اسلام مجیدی هروان – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران,
عبداله قاسمی پیربلوطی – مربی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:

به منظور ارزیابی و طبقه بندی صفات مورفولو ژیک و مورفو ‐- فیزیولوژیک ژنوتیپ های گندم نان در هر دو شرایط تنش و بدون تنش خشکی ٥٦٧ ژنوتیپ گندم نان در قالب طرح مشاهده ای با چهار تکرار کشت شدند . دو تکرار به عنوان محیط تنش و دو تکرار نیز به عنوان محیط بدون تنش در نظر گرفته شد . تجزیه به عامل ها بر اساس روشتجزیه به مولفه های اصلی و چرخش وریما کس نشان داد که چهار عامل اول در محیط تنش رویهم رفته ۸۹/۶ درصد و در محیط بدون تنش ۸۷/۵ درصد از تغییرات متغیرهای مورد بررسی را توجیه می نمایند . در محیط تنش عامل اول ۴۲/۸ درصد از واریانس میان صفات را به خود اختصاص داده و نقش مهمی در توجیه تغییرات عملکرد و اجزایعملکرد دانه سنبله ایفا نمود . از این رو این عامل به عنوان عامل عملکرد دانه سنبله نامگذاری گردید . عوامل دوم ، سوم و چهارم نیز در محیط تنش ۲۰، ۱۷ و ۱۰ درصد از تغییرات موجود بین صفات را توجیه نموده و به ترتیب به عنوان عوامل عمل کرد دانه گیاه ، تراکم سنبله و انتقال آسیمیلاتها نامگذاری شدند . در محیط بدون تنش نیز عامل اول ٣٥ درصد از واریانس موجود بین صفات را به خود اختصاص داده و نقش مهمی در توجیه تغییرات عملکرد دانه گیاه و سنبله ، شاخص برداشت گیاه و سنبله ، تعداد دانه در سنبله و ارتفاع گیاه ایفا نمود . این عامل تحت عنوان عامل عمل کرد دانه گیاه نامگذاری گردید . عوامل دوم ، سوم و چهارم به ترتیب ۲۵/۵، ۱۶/۶ و ۱۱ درصد از تغییرات صفات را توجیه نموده و به ترتیب به عنوان عوامل تولید، انتقال آسیمیلاتها و تراکم سنبله نامگذاری شدند . به طور کلی نتایج نشاندهنده تاثیر عوامل محیطی مختلف بر عوامل استخراج شده ، درصد توجیه تغییرات بین صفات توسط عوامل و صفات همبسته با هر عامل می باشد.