سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عباسعلی نوری نیا – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
مهدی کلاته عربی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
معصومه صالحی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
علیرضا گرزین – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

از آنجایی که شوری یکی از مهمترین موانع کشاورزی در استان گلستان می باشد و اصلاح اراضی در سطح وسیع امکان پذیر نمی باشد، بنابراین معرفی ژنوتیپ های برتر تحت تنش شوری ضروری به نظر می رسد . تعیین روابط صفات مختلف با عملکرد دانه و مشخص نمودن مهمترین صفات موثر بر عملکرد دانه برای انتخاب ژنوتیپ های گندم تحت تنش شوری مهم می باشد . به این منظور آزمایشی در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ در گلخانه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی گلستان انجام شد. ۳۹ ژنوتیپ گندم نان در محیط کشت حاوی شن تحت تنش شوری ۲۰-۱۸ ds/m بررسی شدند و هر روز با محلول غذایی آبیاری گردیدند . در طول آزما یش یادداشت برداری مراحل رشدی انجام شد و در نهایت بیوماس بوته، ارتفاع ساقه سنبله اصلی، تعدادپنجه بارور، تعداد پنجه غیر بارور، طول سنبله ساقه اصلی، طول پدانکل ساقه اصلی، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، طول سنبله پنجه های بارور، وزن دانه سنبله ساقه اصلی و وزن دانه کل بوته اندازه گیری شد . نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که صفات بیوماس بوته، دوره پرشدن دانه، وزن هزار دانه، طول سنبله پنجه بارور و وزن دانه سنبله ساقه اصلی بیشترین تاثیر را بر عملکرد داشتند . بر اساس نتایج تجزیه علیت، از بین صفات مورد بررسی بیوماس، ارتفاع ساقه اصلی، وزن دانه سنبله ساقه اصلی، وزن هزار دانه و زمان رسیدگی بیشترین اثر مستقیم را بر عملکرد دانه داشتند. در بین اجزای عملکرد وزن دانه سنبله ساقه اصلی و وزن هزار دانه تاثیر مستقیم زیادتری بر عملکرد داشتند.