سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد حسین عزیزپور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
حمید شریفی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

چکیده:

برای انجام این تحقیق آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با ۲۱ ژنوتیپ مختلف و سه تکرار در مزارع دزفول انجام شد. صفات وابسته در این آزمایش شامل عملکرد ریشه، درصد قند سفید، قند ملاس و خلوص بودند که همراه با سایرصفات مستقل مورد بررسی قرار گرفتند . تعداد بوته در کرت دارای اثرمستقیم و مثبت (P=0.574) و اثرات غیرمستقیم و مثبت از طریق نیتروژن (P=0.019) و گال ریشه (P=0.052) بر روی عملکرد ریشه بود . پتاسیم دارای اثرمستقیم و مثبت (P=0.241) و اثرات غیرمستقیم و مثبت از طریق نیتروژن (P=0.021) و سدیم (P=0.058) و اثر غیر مستقیم و منفی ازطریق خلوص (P=0.359) روی درصد قند سفید داشت . پتاسیم دارای اثرمستقیم و مثبت (P=0.332) و اثرات غیرمستقیم و مثبت از طریق نیتروژن (P=0.02) و سدیم (P=0.077) روی درصد قند ملاس بود .پتاسیم از اثر مستقیم و منفی (P=0.207) و اثرات غیرمستقیم و منفی از طریق نیتروژن (P=0.018) و سدیم (P=0.052) و اثر غیرمستقیم و مثبت از طریق درصد قند خام (P=0.05) روی خلوص داشته است.