سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

برزو کازرانی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات عضو باشگاه پژوهشگران جوان
مصطفی ولی زاده – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
محمدرضا داداشی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی ارتباط عمل کرد و زودرسی با ١٠ صفت اندازه گیری شده در ٨ ژنوتیپ پنبه انجام شده است . آزمایش در سال زراعی ١٣٨٣ در ایستگاه تحقیقات پن به هاشم آباد گرگان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی (RCBD) با ٤ تکرار پیاده گردید. برای بررسی ارتباط صفات با عمل کرد و زودرسی هر ١٠ صفت یک بار با عملکرد وبار دیگر با زودرسی از نظر همبستگی مورد محاسبه قرار گرفت . تجزیه رگرسیون گام به گام وتجزیه علیت نشان داد که صفات وزن وش در چین اول ، تعداد شاخه رویا ، وزن وش در چین دوم بیشترین تغییرات عملکرد را توجیه می کنند (۰/۹۶۳=R^2). بیشترین اثر مستقیم بر صفت عملکرد تک بوته مربوط به صفت وزن وش در چین اول بود (۱/۰۸۴) . از آنجائیکه وزن وش در چین اول و دوم بزرگترین اثرات مستقیم را دارا می باشند می توان از این صفات به عنوان معیار انتخاب استفاده نمود . صفت وزن وش در چین اول ، تعداد شاخه ویا ، وزن وش در چین دوم بیشترین تغییرات زودرسی را توجیه کردند (۰/۹۶۸=R^2) بیشترین اثر مستقیم بر صفت زودرسی مربوط به صفت وزن وش در چین دوم می باشد (۰/۸۱۵-) . با توجه به اینکه وزن وش در چین دوم بزرگترین اثر مستقیم را دارا می باشد می توان از این صفت به عنوان معیار انتخاب استفاده نمود . تجزیه علیت برای صفات مرتبط با عملکرد انجام شد و نشان داد که صفت وزن وش در چین اول بیشتر ین تاثیر را در افزایش عملکرد داشته و انتخاب مستقیم بر مبنای این صفت می تواند مفید واقع شود . همچنین مشاهده شد که میزان عملکرد در چین اول ودوم بیشترین تاثیر را در تعیین زودرسی ارقام پنبه داشته و انتخاب برای این صفات در معرفی واریته های زودرس برای مناطقی که ب ا مشکل بارندگی های آخر فصل یا حمله آفات و بیماریها مواجه هستند اهمیت به سزایی دارد.