سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی سجاد بکائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حمیدرضا بابایی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
داود حبیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرزاد جاویدفر – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

به منظور تعیین روابط میان عملکرد د انه و برخی صفات فنولوژیکی و مورفولوژیکی در ارقام سویا آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۵ روی ۱۵ ژنوتیپ سویا در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج در قالب اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد . کرت های اصلی شامل سه سطح آب یاری ۵۰ (شرایط نرمال )، ۱۰۰ (تنش ملایم ) و ۱۵۰ (تنش شدید ) میلی متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر و کرت فرعی شامل ارقام تجاری و امید بخش بودند . صفات اندازه گیری شده عبارت از صفات فنولوژیک، مورفولوژیک، عملکرد دانه در بوته و اجزای عملکرد بود . محاسبه ضرایب همبستگی ساده بین صفات مختلف و عملکرد دانه در هر سه شرایط آبیاری بیانگر این موضوع بود که صفات بیوماس، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، وزن ۱۰۰ دانه، تعداد غلاف در گره و تعداد گره زایا دارای بیشترین همبستگی مثبت و معن ی دار با عملکرد دانه بودند . نتایج تجزیه علیت نیز نشان داد که صفات بیوماس، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته و وزن ۱۰۰ دانه در شرایط مختلف آبیاری در این تحقیق دارای بالاترین اثرات مستقیم بر روی عملکرد دانه بودند لذا از این صفات می توان در جهت بهبود عملکرد دانه در سویا بهره برد.