سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الیاس نیستانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی
علی اکبر محمودی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

چکیده:

این طرح در سال ۱۳۸۵ در ایستگاه تحقیقات دیم شیروان به صورت کشت بهاره با ۱۵ ژنوتیپ خلر در ۳ تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به اجرا در آمد . در طی فصل رشد و بعد از برداشت از صفات ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه یادداشت برداری های لازم به عمل آمد. ضرایب همبستگی بین صفات محاسبه و سپس تجزیه علیت صورت گرفت. عملکرد دانه با صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته و عملکرد بیولوژیک دارای همبستگی مثبت و معنی دار بود. ولی همبستگی آن با وزن صد دانه منفی بود . بر اساس تجزیه علیت انجام شده عملکرد بیولوژیک بیشترین اثر مستقیم و مثبت و صفت تعداد دانه در غلاف بیشترین اثر غیر مستقیم و مثبت را بر روی عملکرد دانه داشتند.