سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد رضا داداشی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
حسین عجم نوروزی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
علیرضا احمد زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
شهرام عزیزی – عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

به منظور بررسی ارتباط علت و معلولی بین عملکرد و تعدادی از صفات وابسته به آن در لاین های جو در استان گلستان، ضرایب هم بستگی ساده محاسبه و تجزیه علیت انجام شد . در طول فصل رشد و نیز بعد از برداشت ۱۴ صفت عملکرد دانه، ارتفاع گیاه، طول ریشک، طول سنبله، تعداد سنبله در واحد سطح، وزن سنبله، عملکرد بیولوژیک، تعداد پنجه بارور، تعداد دانه در سنبله، طول، عرض و حجم دانه، وزن هزار دانه و شاخص برداشت با اندازه گیری ۱۰ نمونه تصادفی از هر کرت یادداشت شدند. با استفاده از رگرسیون گام به گام مناسب ترین مدل برای عملکرد تشکیل شد. با استفاده از تجزیه علیت، ضرایب همبستگی عملکرد با صفات باقی مانده در مدل به اثر مستقیم و غیر مستقیم تفکیک شد . بالاترین همبستگی مثبت (۰/۷۴۱) بین شاخص برداشت و عملکرد دانه به دست آمد، همچنین این صفت بالاترین اثر مستقیم را روی عملکرد دانه (۰/۹۵۶۱) داشت. اثر مستقیم عملکرد بیولوژیک روی عملکرد دانه نیز مثبت و بالا بود و این صفت نیز با عملکرد دانه همبستگی معنی دار داشت. اثر مستقیم تعداد دانه در سنبله کوچک و غیر معنی دار بود ولی اثر غیر مستقیم آن از طریق عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت نسبتاً بالا بود