سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا زبرجدی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه رازی . گروه پژوهشی بیوتکنولوژی تنش های محیطی، دانشگاه رازی
جواد معتمدی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه رازی

چکیده:

در این تحقیق به منظور تعیین همبستگی بین تعدادی از صفات وابسته به عملکرد و نیز روابط علی و معلولی بین آنها، پانزده ژنوتیپ گلرنگ در شرایط دیم در آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار کشت شدند . در طول فصل رشد و بعد از برداشت صفاتی از قبیل ارتفاع گیاه، تعداد شاخه فرعی، تعداد قوزه در گیاه، تعداد بذر در قوزه، در صد پوسته، روز تا گلدهی، وزن هزار دانه و عملکرد دانه مورد م قایسه قرار گرفتند . نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین اکثر صفات از لحاظ ژنتیکی تنوع وجود داشته که این م یتواند کارایی انتخاب جهت اصلاح صفات زراعی را افزایش دهد. مقایسه میانگین ها به روش دانکن برای صفات فوق حاکی از آن بود که ارقام S-541 و Gila بیشترین عملکرد را تولید کردند، ضمن این که این دو رقم اختلاف معنی داری با همدیگر نداشتند . تجزیه رگرسیونی عملکرد به روش گام به گام نشان داد که صفات تعداد شاخه در گیاه، تعداد دانه در قوزه، درصد پوسته و تعداد روز تا گلدهی اثر معنی داری روی عملکرد داشتند که از این میان تعداد شاخه در گیاه (۰/۸۴) به همراه درصد پوسته (۰/۷۱) بیشترین اثرات مثبت را داشته اند. با توجه با اثر مستقیم مثبت (۰/۵۲) تعداد شاخه در گیاه، بهتر است از این صفت به عنوان شاخصی برای گزینش ارقام با عملکرد بالا استفاده شود. وجود اثر باقی مانده بالا (۰/۶۰) بیانگر این است که احتمالاً صفات دیگری نیز روی عملکرد دانه موثرند که در این تحقیق مطالعه نشده اند . بنابراین برای نتایج بهتر و معقول تر باید صفات بیشتری مد نظر قرار گیرند.