سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر عباس موسوی – عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر وچالوس
محمدزمان نوری – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور‐معاونت مازندران
محمد تقی کربلایی – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور‐معاونت مازندران

چکیده:

به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی صفات زراعی در ١٣٦ لاین و رقم بومی برنج استان مازندران در سال ١٣٨١ ، آزمایشی در قالب طرح آگمنت در مزرعه معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور واقع در آمل ، کیلومتر ٨ جاده آمل ‐ بابل اجرا گردید . ژنوتیپ های مورد مطالعه پس از گذشت حدود یک ماه از بذرپاشی در خزانه ، زمانیکه به مرحله ۴-۳ برگی رسیدند در زمین اصلی نشاکاری شدند . نشاها بصورت تک بوته و به فاصله ۲۵×۲۵ سانتی متر کشت گردیدند. در طول اجرای آزمایش از هر ژنوتیپ تعدادی بوته بطور تصادفی انتخاب و ١٤ صفت مورد اندازه گیری قرار گرفت . در تجزیه رگرسیون گام به گام ، صفت عملکرد شلتوک در هکتار به عنوان متغ یر وابسته و سایر صفات به عنوان متغیر مستقل قرار گرفتند . در این تجزیه ، به ترتیب صفات تعداد پنجه های بارور، طول برگ پرچم ، ارتفاع گیاه هنگام برداشت ، طول خوشه و تعداد دانه کل در خوشه وارد مدل گردید و به دلیل معنی دار بودن ضرایب رگرسیون ناقص آن ها در مدل باقی ما ند. نتایج تجزیه علیت بر اساس مدل رگرسیون گام به گام نشان داد که تعدادپنجه های بارور بعنوان شاخص منتسب گزینش و به منظور بهبود عمل کرد در نظر گرفته شوند.