سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد رزبان حقیقی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تبریز،
محمد مقدم – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
مصطفی ولی زاده – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
عزیز جوانشیر – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور تعیین روابط علت و معلولی عمل کرد بیولو ژیکی و دانه با برخی صفات زراعی در توده های سنگینک (خلر ) و تعیین سهم آن دسته از صفات که بیشترین تاثیر را بر عملکرد بیولو ژیکی و دانه دارند آزمایشی با ۱۲ توده در دو سطح آبیاری در قالب اسپلیت بلو ک با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مر کز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تبریز اجرا شد . در این بررسی ضرائب همبستگی فنوتیپی صفات با یکدیگر محاسبه شد . در شرایط بدون تنش تعداد نیام در بوته ، تعداد دانه در نیام، تعداد دانه در بوته با عملکرد بیولو ژیکی و همینصفات باضافه ارتفاع بوته با عملکرد دانه همبستگی معنی دار نشان دادند. در شرایط دارای تنش تعداد نیام در بوته ، ارتفاع بوته ، تعداد دانه در بوته و طول ریشه با عم لکرد بیولو ژیک و صفات ارتفاع بوته ، تعداد دانه در بوته و طول ریشه با عمل کرد دانه همبستگی معنی دار داشت . به منظور تعیین سهم آن دسته از صفات که بیشترین تاثیر را بر عملکرد بیولوژیکی و دانه دارند از تجزیه رگرسیون ریج صعودی و متعاقب آن از تجزیه علیت استفاده شد . نتایج حاصل نشان داد که در شرایط بدون تنش تعداد دانه در بوته و در شرایط دارای تنش تعداد دانه در بوته ووزن صد دانه دارای اثر مستقیم مثبت و معنی دار بر روی عملکرد بیولوژیکی و دانه بوده (۹۰%=R^2) و به عنوان معیار گزینش غیرمستقیم برای عملکرد در دو حالت بدون تنش و دارای تنش محسوب می شوند.