سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

الیاس نیستانی – اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم شمال خراسان
علی اکبر محمودی – اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم شمال خراسان
سید حسین صباغ پور – اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم شمال خراسان

چکیده:

این طرح به منظور تعیین همبستگی بین تعدادی از صفات با عملکرد دانه در ۱۵ ژنوتیپ عدس در قالب بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار در سال زراعی ۸۲-۱۳۸۱ در ایستگاه تحقیقات دیم شمال خراسان (شیروان) به اجرا در آمد. در طول فصل رشد و بعد از برداشت از صفات تعداد روز تا جوانه‌زنی، تعداد روز تا ۵۰%‌ گلدهی، تعداد روز تا رسیدگی، تعداد انشعابات اولیه و ثانویه، قطر کوچک و قطر بزرگ بذر، ارتفاع بوته، تعداد دانه در تک بوته، وزن کل دانه‌ها در تک بوته، وزن صد دانه، بیوماس، شاخص برداشت و عملکرد دانه یادداشت‌برداری به عمل آمد. با استفاده از رگرسیون چند مرحله‌ای (صعودی، نزولی و گام به گام) مناسب‌ترین مدل برای عملکرد دانه تشکیل شد، سپس با استفاده از روش تجزیه علیت، همبستگی ژنوتیپی بین صفات باقیمانده در مدل، به اثرات مستقیم و اثرات غیر مستقیم تفکیک گردید. با توجه به همبستگی ژنوتیپی و نیز تجزیه علیت، تعداد دانه در بوته با اثر مستقیم ۱/۵۹۱مهمترین جزء موثر بر عملکرد تشخیص داده شد. اثر مستقیم ارتفاع بوته و بیوماس نیز مثبت بود. همبستگی ژنوتیپی وزن صد دانه با عملکرد دانه منفی و معنی‌دار بود.