سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود گریوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
محمد رضا بی همتا – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
براتعلی سیاه سر – عضو هیات علم یدانشگاه زابل
محمد رضا ناروئی راد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیستان

چکیده:

به منظور تعیین ارتباط عملکرد و اجز ای آن با دیگر صفات گلرنگ، و استفاده از آنها در برنامه های گزینش مستقیم و غیرمستقیم، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۵-۱۳۸۶ در ایستگاه مرکز تحقیقاتی کشاورزی سیستان واقع در شهر زهک اجرا گردید . آزمایش در قالب طرح لاتیس ساده برای ۲۵ ژنوتیپ گلرنگ پیاده شد . ۲۱ صفت مورد اندازه گیری و تجزیه قرار گرفت . نتایج به دست آمده از محاسبه ضرایب همبستگی نشان داد که عملکرد کرت با درصدروغن، تعداد بذر در غوزه و وزن بذر هر غوزه همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی مثبت و معنی داری داشت. همچنین تعداد غوزه در بوته همبستگی ژنتیکی مثبت و معنی داری با عملکرد کرت نشان داد . طبق نتایج به دست آمده از تجزیه رگرسیون گام به گام، شش صفت وزن بذر در هر غوزه، قطر ساقه اصلی، تعداد غوزه در بوته، عرض غوزه، درصد روغن و روز تا گلدهی وارد مدل شدند و ۸۴ درصد از تنوع کل را توجیه کردند. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه مسیر، عملکرد بیشترین اثر مستقیم ژنوتیپی و فنوتیپی را بر روی شاخص برداشت داشت و تعداد بذر در غوزه بیشترین اثر مستقیم ژنوتیپی و فنوتیپی را بر روی عملکرد داشت.