سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی زارع – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد فارس
رجب چوکان – عضو هیات علمی و محقق بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ای- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
محمد رضا بی همتا – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
اسلام مجیدی هروان – استاد پژوهش پژوهشکده بیوتکنولوژی کرج

چکیده:

انتخاب روش اصلاحی مناسب بستگی به سیستم ژنتیکی کنترل کننده صفات مورد گزینش دارد. هدف از این مطالعه، تعیین پارامترهای ژنتیکی عملکرد و صفات وابسته به آن، با استفاده از تجزیه میانگین نسل های BC1 ، ،F2 ،F1 ،P2 ،P1 و BC2 حاصل از تلاقی K18 х K3653/5 ذرت می باشد. تمامی نسل ها در سال ۱۳۸۴ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی (RCBD) با سه تکر ار کشت شدند. برای تمامی صفات مورد مطالعه، تفاوت های معنی دار بین شش نسل فوق مشاهده گردید . تجزیه میانگین نسل ها نشان داد که در اکثر صفات، علاوه بر اثرات افزایشی و غالبیت، اثرات اپیستازی نیز نقش داشتند . همچنین مشخص شد واریانس غالبیت بیشترین نقش را در کنترل ص فات مورد بررسی بر عهده دارد . متوسط وراثت پذیری عمومی برای صفات مورد بررسی بین ۰/۳۳ تا ۰/۸۱ متغیر بود. دامنه وراثت پذیری خصوصی بین ۰ تا ۰/۵۱ بود.