سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آتسا محققین – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
بابک ربیعی – استاد یار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
علی کافی قاسمی – مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
محمد جواهر دشتی – مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

به منظور بررسی روابط بین صفات مورفولوژیک و زراعی با عملکرد دانه، نه رقم سویا در آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که مهمترین صفات موثر بر عملکرد دانه ارقام مورد مطالعه صفات تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه می باشند. برای ارزیابی میزان اثر مستقیم هر یک از این صفات بر عملکرد دانه از تجزیه علیت استفاده شد . نتایج نشان داد که تعداد دانه در بوته با اثر مستقیم ۰/۹ بیشترین تأثیر را در افزایش عملکرد دانه در ارقام مورد مطالعه داشته و می توان از آن به عنوان یک شاخص مهم در گزینش ژنوتیپ های با عملکرد دانه بالا استفاده نمود . وزن صد دانه نیز با اثر مستقیم ۰/۲۴- نقش موثری در عملکرد دانه ارقام داشته و احتمالاً گزینش ژنوتیپ های با وزن صد دانه کمتر منجر به افزایش عملکرد دانه در جمعیت خواهد شد . بعلاوه تعداد غلاف در بوته با اثر مستقیم ۰/۹۲ از طریق تأثیر بر تعداد دانه د ر بوته، به طور غیر مستقیم بر روی عملکرد دانه موثر بود . به این ترتیب گزینش ژنوتیپ ها برای افزایش تعداد غلاف و تعداد دانه در بوته و کاهش وزن صد دانه به منظور گزینش ژنوتیپ های با عملکرد دانه بالا در سویا پیشنهاد می شود.