سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آرش فتاح الحسینی – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعت چی – استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد حسین فتحی – استادیار ، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین پژوهش خوردگی فولاد کربنی در محیط حاوی SRB توسط روش نویز الکتروشیمیایی در مدت ۷ ماه مورد بررسی قرار گرفت و تغییرات پتانسیل مدار باز و جریان در دامنه زمانی در فواصل زمانی ۱ ماهـه اندازه گیری شد . برای تجزیه و تحلیل داده های نـویز توسـط مشخصـه هـای آمـاری از دو روش ضـریب حفره دار شدن و به کارگیری آماره های چولگی و کشیدگی استفاده شد . ازمقـ ادیر بدسـت آمـده بـرای چولگی و کشیدگی جریان و پتانسیل، نتیجه گرفت ه شد که سری داده های نویز الکتروشیمیایی بـرای نمونـهشاهد غوطه ور در محیط کشت بعد از ۲ مـاه غوطـه و ری، دارای انحـراف از توزیـع نرمـال هسـتند و ایـن مطلــب نشــان مــی دهدکــه خــوردگی یکنواخــت بــه همــراه خــوردگی موضــعی رخ داده اســت . همچنــین پارامترهای آماری محاسبه شده برای نمونه فـولاد کربنـی ، بعـد از ۲ و ۳مـاه غوطـه وری در محـیط کشـت حاوی SRB ، نیز دارای انحراف از توزیع نرمال بودند که نشان دهنده خوردگی حفره ای می باشد . مقـدار شاخص پراکندگی، مربوط به نمونه فولاد کربنی بعد از ۵،۴، ۶ و ۷ماه غوطه وری در محیط کشت حاوی SRB ، به ترتیب برابر با ۱۷ . ۰ ، ۱۱ , ۰ ، ۱۲ , ۰ و ۱۴ , ۰ است که به ترتیب نشان دهنده عمومی بودن خوردگیوحفره ای بودن آن است .