سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

تهمینه مهران راد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی سپهری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
گودرز احمدوند – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
غلامرضا گودرزی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات ومنابع طبیعی اراک

چکیده:

جهت بررسی اثرتاریخ کاشت و تراکم در ارقام کم پر و پرپر گیاه دارویی همیشه بهار، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۶ در مزرعه آزمایشی مرکز تحقیقات کشاورزی اراک اجرا شد. آزمایش در قالب اسپلیت پلات فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی پیاده شد. کرت های اصلی شامل دو تاریخ کاشت( ۲اردیبهشت و ۱۲ اردیبهشت) وکرت های فرعی شامل فاکتوریل ۴ تراکم ( ۲۶ ، ۳۲، ۴۱ و ۵۷ بوته در متر مربع) با دو رقم همیشه بهار کم پر و پرپر بودند. در طول دوره رشد با نمونه برداری منظم پارامترهای رشد شامل تجمع ماده خشک (TDW) ، سرعت رشد گیاه (CGR) ، سرعت رشد نسبی (RGR)، سرعت جذب و تحلیل خالص (NAR)، شاخص سطح برگ (LAI) و سایر خصوصیات رشدی گیاه مورد ارزیابی قرار گرفت . با توجه به نتایج حاصل، تاخیر در کاشت سبب کوتاهی دوره رشد ودر نتیجه کاهش میزان معیارهای رشد از جمله کاهش سطح برگ و کاهش تجمع ماده خشک گردید . در بررسی تراکم های ایجاد شده این نتیجه به دست آمد که برای حصول عم لکرد بالاتر تراکم ۴۱ بوته در متر مربع وبیشتر مناسب می باشد. در بین ارقام مورد آزمایش نیز رقم پرپر میانگین عملکرد مطلوب تری داشت . با توجه به شرایط اقلیمی اراک به نظر می رسد که تاریخ کاشت اول، رقم پرپر و تراکم ۴۱ بوته در متر مربع به بالا مناسب است.