سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین اله محمدی – عضو هیئت علمی و دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک- ساخت و تولید دانشگاه صنعت
علیرضا فدایی تهرانی – دانشیار دانشکدهی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
ساناز نکویی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانِیک- ساخت و تولید، دانشکده ی مهندسی مکان
مولود مومن بیگ – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانِیک- ساخت و تولید، دانشکده ی مهندسی مکان

چکیده:

مقاله ی حاضر به بررسی تأثیر پارامترهای ماشینکاری به روش تخلیه ی الکتریکی برش با سیم (WEDM) (Wire Electrical Discharge Machining) نظیر ولتاژ، سروو servo ، جریان، خاموشی پالس، تعداد پاسهای ماشینکاری و پارامتر معکوس inverse بر صافی سطح ماشینکاری شده در عملیات ماشینکاری آلیاژ ۴-۱۷PH می پردازد جهت انجام آزمایشها از یک آرایه ی استاندارد L18 تاگوچی (Taguchi) استفاده شده است. پس از جمع آوری نتایج، پارامترهای تأثیرگذار بر فرآیند و تعامل بین آنها توسط تحلیلهای آماری از جمله ANOVA مطالعه شده و سپس مدل ریاضی برای پیشبینی صافی سطح ارائه داده شده است.