سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسن حسینی – دانشجوی دوره دکتری برق و کارشناس ارشد نیروگاه های آبی کوچک
حسین هارون آبادی – دانشجوی دوره دکتری برق – دانشگاه آزاد اسلامی
حسن براتی – دانشجوی دوره دکتری برق – دانشگاه آزاد اسلامی
ناصر قاسمی – دانشجوی دوره دکتری برق – دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

قبل از ساخت یک نیروگاه آبی کوچک، ارزیابی مالی و اقتصادی و برآورد هزینه های پروژهو درآمد های ناشی از آن امری ضروری و حساس است. در این مقاله الگوریتمی برای برآورد هزینه های واقعی نیروگاه های آبی کوچک، در آمدها و تحلیل های اقتصادی مربوط ارائه گردیده است. بر مبنای الگوریتم فوق برنامه کامپیوتری با استفاده از نرم افزارهای Visual Excel , Basic تهیه،و بوسیله آن تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژهانجام شده است. نهایتا مطالعات اقتصادی برای یک نیروگاه آبی کوچک به ظرفیت ۳/۷ مگاواتصورت گرفته است و روش BOT جهت تامین سرمایه گذاری بهینه پیشنهاد گردیده است.