سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
محمدعلی رضوانی بابلی – استادیار دانشکده راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود محبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران
رسول محبی – دانشجوی دکتری دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
سجاد واعظیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:
مدل دینامیکی یک سیستم کوپل شده قطار -شبکه پایه پل در این مقاله بررسی شده است . هر واگن قطار با ۲۷ درجه آزادی برای واگن چهارمحوره مسافر بری یا باری و ۳۱ درجه آزادی برای لکوموتیو شش محوره مدل شده است . پل بصورت مستقیم و منحنی مدل شده و نیروهای گریز از مرکز واگن های متحرک رو ی پل های منحنی درهردو مدل پل و مدل واگن درنظر گرفته شده اند.اندرکنش دینامیکی بین پل و قطار با فرض ح رکات هانتینگ چرخ قابل تحقق است . عبور قطار از پلهای چنددهانه ای مستقیم و منحنی بررسی شده و تاریخچه عبور قطار از پل شبیه سازی و پاسخ های دینامیکی پایه و واگن های قطار محاسبه گردیده است . در انتها نیز پی برده میشود هانتینگ چرخ ومحور ، منبع خود تحریک اصلی نوسانات عرضی سیستم قطار-شبکه پایه پل تحت قطارهای عبوری میباشد.