سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید رحیمی زاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد و دانشجوی دکتری زراعت
حمید مدنی – استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
ساسان رضادوست – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
احمد مهربان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

استفاده موثر از انرژی در بخش کشـاورزی نقـش اساسـی در پایداری تولید، بهینه سـازی اقتصـادی سیسـتم، حفـظ ذخـایر سوختهای فسیلی و کاهش آلودگی هوا دارد . تجزیه و تحلیـ ل انرژی در کشاورزی مـی توانـد در ارزیـاب ی فشـا ر فعالیتهـای انسان بر تعادل و ثبات محیطـی موجـود در الگوهـا ی جریـان انرژی و تغییر آنها مورد استفاده قرار گیرد . اگـر چـه افـزایش سطح مکانیزاسیون در سیستم های رایج کشـاورزی موجـب افزایش تولید گردیده اما مصرف انرژی در بخـش کشـاورزی بطور روز افزون افزایش و کارآیی انرژی مصرفی کاهش یافته است . بوم نظامهای زراعی می بایسـ ت براسـاس سیسـتمهای اکولوژیکی و بیولوژیکی جهت تـامین درونـی انـرژی و مـواد غذایی پایه ریزی گردنـد . ایـن امـر موجـب کـاهش مصـرف سوختهای فسیلی و افزایش کارآیی انرژی خواهد شد . کارآیی انرژی مصرفی در کشاورزی از طریق کـاهش انـرژی صـنعتی زراعی ورودی به سیستم مانند : کودهای معدن ی، علف کشـها، عملیات شخم و یا افزایش استفاده از انرژیهـای بیولوژیـک در سیسـتم از قبیـل نیـروی کـار، کودهـای آلـی و بیولــوژیکی و همچنین طراحی سیستمهایی که در آنهـا روابـط اکولوژیـک و بیولوژیک موجـب ثبـات عملکـرد در دراز مـدت و فراهمـی
بیشتر مواد غذایی و بیوماس و اتکاء بیشـتر سیسـتم بـه منـابع درونی خود می شود، حاصل می گردد . توسعه تنـوع زیسـتی کشاورزی نیز منجر به پایداری هر چه بیشـتر بـوم نظامهـای زراعی و کاهش مصرف انرژی فسیلی در بوم نظامهای زراعی خواهد شد