سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مژگان فتحیان پور – بخش مطالعات اقتصادی شرکت نکلان توس مشهد

چکیده:

اگر توسعه پایدار را مفهومی چند انضباطی از تعادل عناصر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بدا نیم، انرژی و چگونگی مصرف آن شایسته توجهی درخور، در کلیه بخش های مر بوطه خواهد بود . وضعیت شاخص های مصرف انرژی کشور نسبت به کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، لزوم برنامه ریزی و اعمال مدیریت در بخش های مختلف را یادآور می شود و بهبود مصرف انرژی در هر حال می تواند علاوه بر صرفه جویی های اقتصادی، به حفظ منابع پایان پذیر سوخت های فسیلی کمک کند و از زوال کیفیت محیط زیست بکاهد . در این راستا، مقاله حاضر، تجزیه و تحلیل انرژی در ایران را هدف قرار داده و برای دستیابی بـه این هدف از روش تجربی متکی به بررسی در محل Field Survey و جمع آوری اطلاعات و آمار موجود و نیز طرح پیوند متقابل نیر وهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی استفاده کرده است . در این مقاله از روش تحقیق ( تحلیلی ـ توصیفی ) استفاده شده است و این ارزیابی می تواند نشان دهنده قوت و ضعف مدیریت انرژی در
ایران باشد و امکا ن ارزیابی عملکرد احتمالی برنامه بهینه سازی مصرف انرژی را در سال های آتی فراهم کند . همچنین می تواند توانایی ها و ضعف های سیاستگذاران، برنامه ریزان و مجریان کشور را نشان دهد و امکان بهره گیری بهتری از قابلیت های دولت در مدیر یت تحولات جامعه را میسر سازد . مقاله حاضر از د و بخش تشکیل شده است . در بخش اول به بررسی مصرف انرژی در ایران و جهان می پردازد و در بخش دوم تجزیه و تحلیل ترکیب انرژی کشور را به نقد می گذارد . یافته های تحقیق حاکی از آن است که اتوماسیون صنعتی هنگامی که به خوبی طراحی شود می تواند منجر به بهبود عملکرد اقتصادی کشور گردد . مواردی همچون : ١ـ ایجاد مدیریت مصرف انرژی برای ک نترل و کاهش شدت مصرف انرژی . ٢ـ اصلاح نظام قیمت گذاری و پرداخت یارانه انرژی زیرا ارزان بودن قیمت حامل های انرژی و پرداخت یارانه های انرژی، مشکلات مصرف انرژی را حادتر می سازد و میزان اتلا ف انواع انر ژی ها را در بردارد . ٣ـ فـعال کردن شـورای انـرژی کشـور . ٤ـ تصویب قانون مصرف انرژی . ٥ـ ایجاد سازمان مسئول بهینه سازی مصرف و فعال کردن آن .