سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامحسین حلوانی – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد
علیرضا جعفری – دانشجوی کارشناس بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد
امیر صفری – دانشجوی کارشناس بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد

چکیده:

امروزه سرعت پیشرفت تکنولوژی فراترازتصورانسان است اما دراین مسیر نباید ازاین مسئله غافل بود هک هرشغل و علم جدید زیرنقاب خود خطراتی را پنهان نموده است شناسایی خطروارزیابی ایمنی روشهای مختلفی د ارد ازجمله این روشها میتوان به ممیزی ایمنی انالیز ایمنی شغل و… اشاره نمود منظورازانالیز ایمنی شغل مطالعه و انالیز کلیه مراحل و فعالیت هایی می باشد که جهت رسیدن به هدف اصلی یک فعالیت انجام میشود دراین مطالعه که ازنوع توصیفی تحلیلی می باشد ابتدا مشاغل واحدها یمختلف کارخانه مشخص و کلیه وظایف شغلی تعیین و دریک فرایند به مجموعه ای ازیروظایف تقسیم شده است جداول مربوطه با استفاده ازروش مشاهده بررسی حوادث قبلی مصاحبه با کارگران و تهیه فرم شناسایی خطرات تکمیل میگردد نتایج بدست امده شامل ۴۴ فرم شناسایی خطرو۴۴ جدول تجزیه و تحلیل شغلی است نتایج حاصل ازبررسی جداول نشان میدهد دربین خطرات احتمالی موجوددراین صنعت ازنوع بریدگی انگشتان و مچ دست دراثربرخورد با ورقها فلزی بیشترین فراوانی نسبی ۶۰درصد را به خود اختصاص دادها ست مهتمرین راه کارهای کنترلی پیشنهادشده شامل تهیه دستورالعملهای جدید اضافه نمودن حفاظ ماشین الات حذف یا کاهش تکراربعضی ازوظایف اجرای برنامه های موزش مداوم و … است