سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدحسن سعیدی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
سیامک کاظم زاده – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
علی جعفریان دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله تجزیه و تحلیل بخشی مدل انرژی و اگزرژی در کشور، با در نظر گرفتن جریان انرژی و اگزرژی در چهار بخش مهم تجاری ـ خانگی ، صنعت، حمل و نقل و تولید برق ارائه شده است . آنالیز انرژی و اگزرژی منجر به محاسبة بازده قانون اول و دوم ترمودینامیک برای چهار بخش عمدة مصرف کنندة انرژی کشور گردیده است . بر اساس بازده قانون اول و دوم هر بخش، نمودار جریان انرژی و اگزرژی کشور تکمیل شده و میزا ن تلفات انرژی و اگزرژی ارائه گردیده است . در نهایت با معلوم بودن میزان تلفات، بازده انرژی و اگزرژی کشور محاسبه شده است .