سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

پریسا مالکی – شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک

چکیده:

انرژی از جمله مهمترین کالاهای تجاری است که د ر کلیه فعالیت های تولیدی و صنعتی بشر نقش دارد و مصرف بهینه آن منجر به افزایش کارآیی می گردد . کارآیی بخش های مختلف صنعتی و تولیدی ( اقتصادی ) بستگی به این دارد که کمترین میزان عوامل ومناب ع به کارگرفته شود، تا بیشترین میزان محصول تولید گردد . هدف از مقاله حاضر تجزیه و تحلیل بهره دهی انرژی صنایع بزرگ کشور ) ١٠ نفر کارکن و بیشتر ) به تفکیک کدهای دو رقمی و صنایع استان اصفهان ( با تأ َکید بر صنعت فولاد ) به تفکیک کدهای سه رقمی ISIC در طی سال های برنامه دوم توسعه می باشد . نتایج تحقیق بیانگر آن است که کارگاه های بزرگ صنعتی در سال ١٣٧٤ در ازاء هر واحد هزینه انرژی مصرف شده ، ١٥/٧٤ واحد ارزش افزوده ایجاد کرده اند . در سال ١٣٧٥ این مقدار به ١٨/٨٣ واحد افزایش و در سال ١٣٧٦ به ١٥/٥٤ واحد کاهش یافته و در سال ١٣٧٧ و ١٣٧٨ از ١٤/٠٤ به ١٣/٠٨ کاهش یافته است . محاسبه متوسط نرخ رشد هندسی بهره دهی انرژی صنایع نشان می دهد که اکثر صنایع نرخ رشد منفی د اشته اند و نتیجه قابل توجه آن است که بهره دهی انرژی صنایع تو لید زغال کک ـ پ الایشگاه های نفت و سوخت های هسته ای ( کد )٢٣ از ٥/٧٩ واحد در سال ١٣٧٤ به ٦١/٨٨ واحد در پایان برنامه ( سال )١٣٧٨ افزایش یافته است . همچنین صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری ( کد٣٤ ) و صنایع تولید ر ادیو و تلویزیون ( کد٣٢ ) و صن ایع تولید ماشین آلات اداری ( کد٣٠ ) بیشترین بهره دهی انرژی را طی دوره برنامه دوم به خود اختصاص داده اند . در مورد استان های کشور بررسی بهره دهی انرژی نشان می دهد که استان های بوشهر و تهران نیز در همین دوره بالاترین بهره دهی ر ا به خو د اختصاص داده اند . بهره دهی انرژی صنایع استان اصفهان نیز در طول دوره از رقم ٨/٢١ در سال ١٣٧٤ به ر قم ٩/٤١ د ر سال ١٣٧٨ افزایش یافته است . در مورد صنایع تولید محصولات اولیه آهن و فولاد ( کد٢٧١ ) استان اصفهان لازم به ذکر است که بهره دهی انرژی از رقم ٤/٥٩ در سال ١٣٧٤ به ٥/٠٧ در سال ١٣٧٨ افزایش یافته است .